Investujeme so srdcom 


Práca v sociálnej oblasti je poslaním. Vyžaduje veľa ľudského kapitálu. Mnoho skvelých iniciatív však naráža na nedostatok kapitálu finančného. Potrebného napríklad na vhodný priestor, budovu, alebo iné investične náročné aktívum, nevyhnutné pre ich činnosť. Našim poslaním je takéto bezpečné zázemie pre aktérov a aktérky sociálnej ekonomiky vytvárať a poskytovať. Tak, aby sa mohli naplno venovať svojmu vlastnému poslaniu.


Pomáhame pomáhať

Spolupracujeme s rôznymi aktérmi sociálnej ekonomiky, s komunitami, samosprávami, s vlastníkmi a investormi, ktorí chcú spraviť našui krajinu lepším miestom. Sústreďujeme kapitál so “social impact” porozumením a investujeme ho do aktív, prevažne nehnuteľností, ktoré poskytujeme našim partnerom pre ich vlastné aktivity s pozitívnym sociálnym dopadom, alebo priamo znevýhodneným a zraniteľným ľuďom v konkrétnej lokalite.

Je jedno či ste sociálny podnik, občianske združenie, alebo komunitná iniciatíva. Dôležité je, že robíte sociálnu a verejnoprospešnú prácu, že pomáhate tým, ktorí to potrebujú. Vieme, ako je náročné nájsť dostatočné personálne a odborné kapacity na pokrytie všetkých aspektov spojených s takouto činnosťou. Ak vrámci nej potrebujete zabezpečiť napr. bývanie pre vašich klientov, alebo pre vašich spolupracovníkov, vytvoriť komunitný, či prevádzkový priestor, môžeme pre vás spoločne nájsť udržateľné riešenie a ekonomický model.

Sme tam, kde treba

Sociálna práca je potrebná všade tam, kde sú ľudia a preto nechceme naše projekty viazať na konkrrétne regióny, ale rozvíjať ich na takých miestach, kde nájdeme aktívnych aktérov sociálnej ekonomiky, ktorí majú jasné predstavy a konkrétne potreby. A kde sú zároveň možnosti nadobudnutia objektov vhodných pre ich naplnenie. Vrámci sociálneho “ekosystému” tak prepájame lokálnu potrebu a lokálnu ponuku. Aktuálne pripavujeme s našimi partnermi vo viacerých slovenských mestách   projekty s pozitívnym sociálnym dopadom.

Projekty a miesta

Naše investície zameriavame prevažne na jestvujúce budovy. Často také, ktoré komerčný trh z rôznych dôvodov prehliada a ktoré sú ohrozené postupnou degradáciou. Obnovujeme ich, dávame im novú náplň, čím regenerujeme aj ich okolie a oživujeme miesta, na ktorých sa nachádzajú. Preferujeme mestá, ktoré sú prirodzeným centrom čo i len malého regiónu. Našim obsahovým ťažiskom je špecializované bývanie, bývanie s podpornými službami, ale ideálne v prepojení s inými funkciami sociálneho a verejnoprospešného charakteru.


Čo robíme, má dopad

Vytvárame bezpečný prístav pre subjekty sociálnej ekonomiky a ich činnosť. Ich spojenie pod jednou strechou prináša výhody vzájomnej synergie, podporuje cirkularitu, prispieva k lepšiemimu prepojeniu ich práce a aktivít s miestnymi komunitami a k zvýšeniu ich vnímania vrámci okolitej štvrte, obce, mesta. Pomáhame tak nielen pri vytváraní pozitívnych sociálnych dopadov, ale aj pri obnove budov, regenerácii prostredia, vytváraní zdravých komunít, či záchrane historického dedičstva.


Pohľad na udržateľnosť

Sociálna

Vytvárame trvalé zázemie pre sociálnu prácu a verejnoprospešné aktivity, čo má pozitívny dopad  na ľudí, na ktorých sú cielené, ako aj  na  komunity, v ktorých sa vykonávajú.


Ekonomická

Poskytujeme nehnuteľnsti, priestory a investície za stabilných a férových podmienok, ktoré sú pre našich partnerov zo sociálneho sektora a nájomníkov ekonomicky udržateľné.


Environmentálna

Obnovujeme nevyužívané a zanedbané budovy, čím redukujeme emisie v porovnaní s novou výstavbou a zároveň prispievame k regenerácii  okolitého prostredia.


Ľudia za tým

Za vznikom spoločnosti RENSO stoja dvaja zakladatelia so spoločnou myšlienkou sociálne zameranej firmy podporujúcej iných sociálnych aktérov. Kažýdý z nich má dlhoročné profesionálne skúsenosti,  Jozef Lukáč v oblasti financií a riadenia podnikov, Boris Hrbáň v oblasti rozvoja projektov a dostupného bývania. Pre svoj koncept sociálneho podniku získali investičného partnera v podobe SIIC Fund, ktorý sa následne stal spoločníkom v spoločnosti.

RENSO je subjektom sociálnej ekonomiky, ktorého hlavným cieľom je dosahovať merateľný pozitívny sociálny vplyv poskytovaním spoločensky prospešnej služby. Sme zároveň aj registrovaný sociálny podnik, čo znamená, že naša základná misia je nielen ukotvená v zakladateľskom dokumente spoločnosti, ale aj overená štátom v procese registrácie. Na našu činnosť dohliada aj vlastný poradný výbor, pozostávajúci z ľudí zo sociálnej a verejnoprospešnej oblasti.

Potrebujete spojiť sily?

Ste aktívni v sociálnej alebo verejnoprospešnej oblasti, chcete sa rozvíjať, ale nemáte dostatok priestoru, a nezvládnete to sami?

Chcete investovať?

Myslíte si, že dobrá investícia by mala prinášať  nielen finančný výnos, ale vytvárať aj pozitívny spoločenský, sociálny, či environmentálny dopad?